PLANLAMA

 • İstikşaf Raporları Hazırlanması
 • Master Plan Raporları Hazırlanması
 • Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Fizibilite Çalışmaları
 • Su Temini, Taşkın Hidrolojisi Çalışmaları
 • Harita Hizmetleri
 • Arıtma Tesisi Tasarımı
 • Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmaları
 • Tarımsal Ekonomi Çalışmaları
 • Jeoloji, Jeoteknik, Doğal Yapı Malzemeleri, Hidrojeoloji ve Yeraltısuyu Çalışmaları
 • Baraj ve Yardımcı Tesisleri Tasarımı ve Optimizasyonu
 • Sulama Hattı Tasarımı ve Optimizasyonu
 • Havza Ölçeğinde Taşkın Kontrolü  Çalışmaları
 • Havza Ölçeğinde Rusubat Kontrolü Çalışmaları
 • Havza Ölçeğinde Su Kaynakları Modellemesi
 • Havza Ölçeğinde Su Kalitesi Modelelmesi
 • 1D & 2D Hidrodinamik Nehir Modellemesi Çalışmaları
 • Baraj Yıkılma Analizlerinin Yapılması
 • Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları Hazırlanması
 • Acil Eylem Planlarının Oluşturulması
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanı Oluşturulması
 • Kentsel Altyapı Tasarımları
 • İklim Değişimi Çalışmaları
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi